Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ B2B MODENCJA.PL

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Informacje podstawowe

 1. Organizatorem platformy jest BEYARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-369) przy ul. Piotrkowskiej 204/210, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 00006 85813, NIP: 7262666583, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, („Modencja.pl”). 
 2. Platforma jest systemem teleinformatycznym – informacji i zdalnego wyboru, służącym do zawierania umów sprzedaży z Modencja.pl lub za jej pośrednictwem z innymi przedsiębiorca-mi, w imieniu których w zawieraniu tego rodzaju umów w charakterze agenta pośredniczy Modencja.pl („Platforma”). W tym celu Modencja.pl udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Korzystanie z Platformy przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

(a) …

(b) …

§ 2. Warunki uczestnictwa i rejestracja konta

 1. Platforma przeznaczona jest do korzystania wyłącznie przez przedsiębiorców – osoby fizyczne wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przedmiocie sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, wykonujące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Użytkownik”). Do korzystania z Platformy konieczna jest rejestracja konta („Konto Użytkownika”). Użytkownik ma prawo do rejestracji wyłącznie jednego Konta Użytkownika; w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto Użytkownika, Modencja.pl ma prawo usunąć Konto Użytkownika założone jako drugie lub każde następne.   
 2. Do rejestracji Konta Użytkownika wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego na Platformie poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych w postaci nazwy lub nazwiska i imienia oraz numeru ewidencyjnego PESEL, w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby, adresu poczty elektronicznej i numeru kontaktowego, w tym danych osoby działającej w imieniu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną lub innej osoby, niż osoba fizyczna, która ma być Użytkownikiem, jeżeli osoba fizyczna będąca Użytkownikiem zamierza korzystać z Platformy przez przedstawiciela.
 3. Modencja.pl zastrzega sobie prawo do żądania przesłania dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzający w szczególności umocowanie osoby, o której mowa w ust. (2), jeżeli stwierdzenie umocowania tej osoby nie jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego możliwy jest bezpłatny dostęp drogą elektroniczną, jak również potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez Użytkownika, w przypadku Użytkownika mającego zarejestrowaną działalność, siedzibę lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; w przypadku, w którym dokumenty te sporządzone są w języku innym niż język polski – także tłumaczeń na język angielski. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Modencja.pl po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 4. W procesie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik samodzielnie wprowadza login stanowiący adres poczty elektronicznej Użytkownika i hasło. Rejestracja Konta Użytkownika wymaga zaakceptowania przez Użytkownika odpowiednich klauzul, znajdujących się poniżej formularza rejestracyjnego. Klauzulami wymaganymi do rejestracji Konta Użytkownika są klauzule potwierdzające zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Modencja.pl na potrzeby zarejestrowania oraz prowadzenia Konta Użytkownika, realizacji Zamówień składanych przez Użytkownika oraz zgodę na przekazywanie przez Modencja.pl osobom trzecim danych osobowych Użytkownika na potrzeby realizacji Umów Sprzedaży, w szczególności jeżeli Modencja.pl występuje w charakterze agenta.
 5. Aktywacja Konta Użytkownika następuje po weryfikacji przez Modencja.pl prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Modencja.pl zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji. Modencja.pl zawiadamia Użytkownika o aktywacji Konta Użytkownika w formie wiadomości e-mail przesyła-nej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w procesie rejestracji.
 6. Konto Użytkownika przypisane jest do Użytkownika. Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest wyłącznie dla osób, które zalogują się na nim podając właściwy login i hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do działania imieniu Użytkownika, która dokonała w jego imieniu rejestracji Konta Użytkownika, a która nie jest Użytkownikiem, Użytkownik zobowiązany jest do kontaktu z Modencja.pl w celu zmiany danych tej osoby. Modencja.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie tych osób i ich dostęp do Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie dopełni obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w szczególności Umowy Sprzedaży zawarte przez osoby trzecie korzystające z Konta Użytkownika uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają wobec niego wiążącą moc.  

II. Transakcje

§ 3. Proces zawierania transakcji 

 1. Modencja.pl za pośrednictwem Platformy umożliwia Użytkownikom składanie ofert zakupu towaru udostępnionego na Platformie, o których informacje zamieszczone w odpowiednich zakładkach Platformy stanowią zaproszenie do składania ofert na warunkach przewidzianych w Re-gulaminie („Zamówienie”). Szczegółowe informacje określające istotne postanowienia umowy sprzedaży zawieranej w drodze Zamówienia, w zależności od towaru i tego, czy umowa sprzedaży zawierana jest przez Modencja.pl w imieniu własnym, czy też w charakterze agenta innego przedsiębiorcy, zawarte są w zakładce stanowiącej zaproszenie do złożenia oferty na dany towar, o którym mowa w zdaniu poprzednim, których treść stanowi integralną część Regulaminu.  
 2. Zdjęcia i opisy towarów zamieszczone na Platformie są wyłącznie materiałami poglądowymi. Mają one na celu wyłącznie umożliwienia wyrobienia sobie przez Użytkownika ogólnego wrażenia o jego właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych. W szczególności wygląd tawaru na zdjęciach widocznych na Platformie może różnić się od zewnętrznego wyglądu wydawanego towaru, które to różnice mogą być spowodowane m.in. innymi ustawieniami monitora, warunkami oświetlenia itp. Rozbieżności w wyglądzie towaru, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowią podstawy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady; zastrzeżenia te nie odnoszą się do specyfikacji towaru – tabeli rozmiarów, oznaczeń marki i modelu.
 3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na Platformie, w razie jakichkolwiek wątpliwości, poczytuje się nie za wiążącą ofertę Modencja.pl, a za zaproszenie do składania ofert. Nie stanowią one również zapewnień sprzedawcy niezależnie od ich treści. W żadnym przypadku treści zawarte na Platformie nie mogą być uznane lub interpretowane jako źródło zastrzeżenia przez Modencja.pl zaciągnięcia określonego zobowiązania lub spełnienia określonego świadczenia przez sprzedawcę, w imieniu którego działania Modencja.pl. 
 4. Zamówienie określa rodzaj i ilość towaru, którego ofertę zakupu składa Użytkownik, w ilości nie mniejszej niż określona, jako minimalna wielkość zamówienia określona w zależności od towaru i jego producenta, oferowaną cenę sprzedaży, obliczoną na podstawie zaproszenia do składania ofert, miejsce, do którego towar ma zostać przewieziony, jeżeli Użytkownik chce upoważnić Modencja.pl do zlecenia przewoźnikowi przewozu towaru do miejsca podstawienia do wybranego przez niego miejsca dostarczenia, oraz proponowane warunki zapłaty. Złożenie Zamówienia następuje w zakładce podsumowującej Zamówienie, w której Użytkownik każdorazowo akceptuje Zamówienie poprzez zaznaczenie klauzul, o których mowa w § 2 ust. (4) zdanie drugie Regulaminu, oraz naciśnięcie opcji „zamów i zapłać”. Za miejsce złożenia Zamówienia uznaje się siedzibę Modencja.pl. 
 5. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia w drodze generowanej automatycznie przez Platformę wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, do której dołączony jest Regulamin w formie dokumentu formatu PDF. Otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia otrzymania Zamówienia wiąże Użytkownika. Użytkownik może odwołać Zamówienie nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia o otrzymaniu Zamówienia przez Modencja.pl.
 6. Zawarcie umowy na podstawie Zamówienia, z zastrzeżeniem § 3ust. (7) Regulaminu, następuje z momentem jego zaakceptowania przez Modencja.pl. O zaakceptowaniu Zamówienia Użytkownik informowany jest przez Modencja.pl w drodze wiadomości e-mail, przesłanej na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika, do której dołączany jest dokument pro-forma („Umowa Sprzedaży”). Przepisów o dorozumianym i milczącym przyjęciu oferty nie stosuje się do zaakceptowania Zamówienia przez Modencja.pl.
 7. Jeżeli Zamówienie nie odpowiada minimalnej wielkości nabycia danego towaru w ilości nie większej niż 5 (pięć) sztuk towaru, lub ilość dostępnego w magazynie towaru uniemożliwia wykonanie Umowy Sprzedaży w ramach jednej dostawy, Modencja.pl składa odpowiedź na Zamówienie stanowiącą potwierdzenie Zamówienia z zastrzeżeniem zmiany do wysokości zamówienia na dany towar odpowiadającej minimalnej wielkości zamówienia i/lub estymowanego terminu wykonania Umowy Sprzedaży i/lub warunków zapłaty, co nie stanowi istotnej zmiany Zamówienia. W razie braku sprzeciwu Użytkownika co do włączenia do Zamówienia zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 24 godziny od chwili ich przesłania przez Modencja.pl, Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą o treści określonej w Zamówieniu z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nie.

§ 4. Realizacja dostawy towaru

 1. Wydanie towaru następuje po uprzednim uregulowaniu przez Użytkownika ceny sprzedaży w całości, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Wskazany w zaproszeniach do składania ofert zakupu towaru, o których mowa w § 3 ust. (1) Regulaminu, termin dostawy jest estymowany. Termin wydania towaru wynosi do 45 dni od dnia zapłaty ceny sprzedaży w całości; w przypadku płatności za pobraniem lub z odroczonym terminem, termin wydania towaru liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Towar podstawiany jest do odebrania przez Użytkownika w magazynie sprzedawcy, chyba że jest dostępny w magazynie Modencja.pl. O miejscu podstawienia towaru Modencja.pl informuje Użytkownika najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. O terminie podstawienia towaru Modencja.pl zawiadamia Użytkownika w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika, nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem podstawienia towaru. Z chwilą nadejścia terminu wydania towaru, na Użytkownika przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 3. Jeżeli Użytkownik nie odbierze towaru w terminie, towar przechowywany będzie w magazynie Modencja.pl., która uprawniona jest do obciążenia Użytkownika opłatą za przechowanie towaru w wysokości 1% (jeden procent) wartości Umowy Sprzedaży za każdy dzień przechowywania; do czasu zapłaty przez Użytkownika opłaty za przechowanie Modencji.pl przysługuje prawo zastawu na towarze. Modencja.pl może również złożyć towar do depozytu sądowego na koszt Użytkownika z prawem do zachowania wynagrodzenia za przechowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Modencja.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie towaru w czasie przechowywania, chyba że szkoda została wyrządzona umyślnie.
 4. W przypadku zwłoki Użytkownika z odebraniem towaru, po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do jego odbioru w terminie nie krótszym niż 7 dni, Modencja.pl uprawniona jest do sprzedaży towaru na rachunek Użytkownika drodze licytacji na zasadach przewidzianych dla egzekucji z ruchomości. O dokonaniu sprzedaży Modencja.pl zawiadamia niezwłocznie Użytkownika w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Użytkownika z wezwaniem do wskazania rachunku bankowego, na który przelana powinna zostać cena sprzedaży, pod rygorem złożenia jej do depozytu sądowego.  
 5. Użytkownik może upoważnić Modencja.pl do zlecenia wybranemu przewoźnikowi, w imieniu własnym, a na rachunek Użytkownika, przewóz towaru od miejsca podstawienia do miejsca podanego przez Użytkownika. Koszty wydania, w szczególności zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia na żądanie Użytkownika za czas przewozu oraz koszty przesłania, a także odebrania towaru ponosi Użytkownik; Modencja.pl może uzależnić przyjęcie zlecenia od wcześniejszego pokrycia przez Użytkownika kosztów jego wykonania. Udzielenie zlecenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie przenosi na Modencja.pl korzyści i ciężarów związanych z towarem oraz niebezpieczeństwa jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. (1), Użytkownik obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika towaru od przewoźnika, postanowienia ust. (3) i (4) stosuje się odpowiednio.

III. Postanowienia końcowe

§ 5. Odstąpienie od wykonania praw

 1. Rezygnacja przez Modencja.pl z wyegzekwowania swoich praw wynikających ze złamania lub naruszenia Regulaminu lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika nie stanowi bezterminowej rezygnacji z dochodzenia swoich praw w przypadku tego samego lub jakiegokolwiek innego naruszenia lub niewykonania Umowy. Skuteczność zrzeczenia wymaga formy pisemnej z podpisem Modencja.pl. 
 2. W żadnym wypadku zwłoka, niewykonanie lub przeoczenie Modencja.pl w wyegzekwowaniu, wykonaniu lub dochodzeniu jakiegokolwiek prawa, przywileju, uprawnienia, roszczenia lub środka prawnego przyznanego Regulaminem lub Umową Sprzedaży lub z nich wynikających, bądź wskutek naruszenia któregokolwiek zobowiązania wynikającego z Regulaminu lub Umowy Sprzedaży przez Użytkownika, nie zostanie uznane lub zinterpretowane, jako rezygnacja z któregokolwiek z ww. praw, uprawnień, przywilejów, roszczeń lub środków prawnych, ani jako przeszkoda w ich wykonaniu lub wyegzekwowaniu w przyszłości w terminie prawem przewidzianym.

§ 6. Integralność Regulaminu

Regulamin i sporządzone do niego załączniki, wymienione na końcu Regulaminu, stanowią integralną całość. W sprawach nieuregulowanych w załącznikach, odpowiednio stosuje się posta-nowienia Regulaminu.

§ 7. Klauzula salwatoryjna

Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień Regulami-nu, na podstawie którego zawierana jest Umowy Sprzedaży, oraz który stanowi jej integralną część, nie będzie miała wpływu na ważność czy możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy. W razie wystąpienia takiej nieważności lub niemożności dochodzenia wykonania, Strony uczynią wszystko, co możliwe, by osiągnąć lub wywołać w sposób zgodny z pra-wem te same cele lub skutki gospodarcze, które miały być osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością lub niemożnością dochodzenia jego wykonania, chyba że Modencja.pl lub przedsiębiorca, w imieniu którego w charakterze agenta działa Modencja.pl, odstąpi od Umowy Sprzedaży do czego ma swobodne prawo. 

§ 8. Moc wiążąca

Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy Sprzedaży wiążą i nadają wskazane w nich uprawnienia Stronom, ich następcom prawnym oraz osobom, na które scedowano wynikające z nich prawa i obowiązki.

§ 9. Cesja

(1) Modencja.pl może, w dowolnym momencie, przesyłając Użytkownikowi zawiadomienie na piśmie, dokonać na inną osobę cesji całości lub części Umowy Sprzedaży, bądź wszystkich lub części praw i obowiązków z niej wynikających lub wynikających z Regulaminu.

(2) Użytkownik nie ma prawa dokonać cesji, nowacji, bądź też przekazać, zbyć lub obciążyć w dowolny inny sposób Umowy Sprzedaży, ani jakichkolwiek praw i obowiązków z niej wynikających lub wynikających z Regulaminu, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody sprzedawcy. 

§ 10. Siła wyższa

Modencja.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, w zakresie jakim niewykonanie lub opóźnienie dostawy jest niemożliwe, utrudnione, opóźnione lub w inny sposób niemożliwe do zrealizowania na skutek sił przyrody, wojny, zamieszek, protestów, odprawy celnej, awarii elektrycznych, mechanicznych, telekomunikacyjnych lub komputerowych, których nie można opanować pomimo zachowania należytej staranności i bez nieuzasadnionych kosztów. 

§ 11. Prawo właściwe

Regulamin i Umowy Sprzedaży zawarte na jego podstawie i wszelkie zobowiązania pozaumow-ne z niej wynikające lub z nią związane, których stroną jest Modencja.pl, podlegają przepisom prawa polskiego i są według nich interpretowane. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz innych właściwych ustaw, które zważywszy na ich przedmiot mogą znaleźć zastosowanie.

§ 12. Jurysdykcja

Rozstrzyganie wszelkich roszczeń, sporów lub spraw wynikających z Regulaminu lub Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Platformy, dotyczących ich lub z nimi związanych, łącznie co do istnienia, ważności, interpretacji, wykonania, naruszenia lub rozwiązania, bądź konsekwencji ich nieważności oraz wszelkimi sporami związanymi ze zobowiązaniami pozaumownymi z nich wynikającymi lub z nimi związanymi, których stroną jest Modencja.pl, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądu polskiego właściwego dla siedziby Modencji.pl; Modencja.pl ma prawo do wytoczenia sprawy także przed sąd właściwy dla miasta Katowic.  

§ 13. Zmiany Regulaminu 

Modencja.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulami-nu nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych na jego podstawie przed zmianą Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Platformy w zakładce „Regulamin”.

§ 14. Język właściwy

Regulamin sporządzony został w języku polskim, którego zasady i zasady logicznego rozumowania wiążące są dla jego interpretacji.

§ 15. Potrącenie

Modencja.pl uprawniona jest do potrącania w każdym czasie swoich należności przysługujących jej lub przedsiębiorcy, w którego imieniu działa w charakterze agenta, od Użytkownika z dokonywanych przez niego płatności w dowolnym terminie, związanych z zawieranymi na podstawie Regulaminu umowami.

§ 16. Dobra wiara

Modencja.pl i Użytkownik, poprzez zaakceptowanie Regulaminu, oświadczają, że podejmą wszelkie rozsądne działania w ramach swoich uprawnień, które są niezbędne lub pożądane by osiągnąć cel, dla którego podejmują współpracę za pośrednictwem Platformy na podstawie Regula-minu i umów zawieranych na jego podstawie w przyszłości.